معرفی شرکت تاوارس

شرکت توسعه ارتباطات آسان و هوشمند (تاوارس) به منظور ایجاد بسترهای فناورانه و هوشمند بین متخصصان حرف و متقاضیان خدمات ایشان، فعالیت خودر را آغاز نموده است.

این شرکت خدمات موضوع فعالیتش در قالب سرویسهای متنوع و محصولات مختلف ارایه می‌نماید.